برای نگه داری زعفران به ویژه زعفران آسیاب شده ، می بایست دورآن را دور از نور و رطوبت و در محفظه شیشه ای نگه داری کنیم . با توجه به این که مواد معطر ( کروسین ) با همان اساسن زعفران قابل تبخیر می باشد ، توصیه میشود از آسیاب نمودن زعفران در حجم زیاد و نگه داری طولانی مدت زعفران پودر شده خودداری نموده و حداکثر مقدار مورد نیاز یک هفته ای خود را آسیاب نموده و نگه داری نمایید.