نوشته‌ها

استاندارد ایزو45001 به چه معناست ؟

استاندارد ایزو45001 به چه معناست ؟

استاندارد ایزو45001 به چه معناست ؟

استاندارد ایزو 9001 چیست؟
استاندارد ایزو45001 به چه معناست ؟

ایزو 45001 یک استاندارد بین المللی است که براي آنکه سازمان را قادر سازد که

بطور کنشگرایانه عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را با هدف پیشگیري از آسیب و بیماري بهبود بخشد ،

نیازمندي ها و الزاماتی را براي سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی مشخص می نماید

و براي آنکه این الزامات بکار گرفته شوند راهنمایی می نماید.

ایزو 45001 براي هر سازمانی صرف نظر از اندازه ، نوع و ماهیت آن کاربرد دارد.

تمامی الزامات و نیازمنديهاي آن با قصد پیوند و یکپارچگی با فرآیندهاي مدیریتی سازمان ، طراحی گردیده اند.

ایزو 45001 سازمان را قادر می سازد که از طریق سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی خود سایر جنبه هاي سلامت و ایمنی

را همچون خوشبختی و تندرستی را ( با فرآیندهاي مدیریتی سازمان ) یکپارچه سازد.

البته بایستی این نکته را در نظر داشت که در اینکه سازمان به این مسائل (خوشبختی و تندرستی) بپردازد
یا از آنها سرباززند ، بایستی الزام قانونی وجود داشته باشد.

ایزو 45001 شامل چه چیزي نمی شود ؟


ایزو 45001 معیار و سنجه هاي خاصی را براي عملکرد سلامت و ایمنی شغلی تعیین نمی کند

همچنین طراحی خاصی را براي سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی تجویز نمی نماید.

سیستم مدیریت سلامت وایمنی شغلی بایستی به گونه اي طراحی و تعیین گردد

که نیازهاي مربوط به سازمان خود را در پیشگیري ازآسیب و بیماري در بر داشته باشد ،

بنابراین یک کسب و کار کوچک با ریسک هاي کم ممکن استتنهابه انجام یک سیستم مرتبط ساده نیاز داشته باشد

درحالیکه یک سازمان بزرگ با سطوح بالایی از ریسک هاممکن است به سیستمی بسیار پیچیده تر نیاز داشته باشد.

هر کدام از انواع سیستمها به شرط آنکه نشان بدهند که براي سازمان سودمند و موثر هستند ،

قابلیت مطابقت با الزامات استاندارد ( ایزو 45001 )را دارا می باشند.


ایزو 45001 یک مستندي که قانونا لازم الاجرا باشد نیست ، بلکه یک ابزار مدیریتی است

که شرکتهاي کوچک و بزرگ سراسر دنیا براي آنکه ریسکهاي صدمه را حذف یا کمتر کنند .

بطور داوطلبانه از آن استفاده می نمایند.


توضیح :

تعدادي از معاهده هاي سازمان بین المللی کار ( ILO (و استانداردهاي بین المللی کار ( ILS (در ارتباط با سلامت وایمنی شغلی وجود دارد.

که با درجات مختلف از سوي کشورها در سرتاسر جهان مورد پذیرش و اتخاذ قرار می گیرند.

ایزو 45001 بطور گسترده اي با قوانین استانداردهاي بین المللی کار همراستا است.


مزایاي استفاده از ایزو 45001 چیست ؟


سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی که برپایه ایزو 45001 بنا گذاشته شده است ،

سازمان را قادر می سازد که از طریق موارد ذیل عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را بهبود بخشد :

 • خط مشی و اهداف سلامت و ایمنی شغلی خود ( منظور از خود سازمان است ) را ایجاد و اجرا نماید.
 • فرآیندهاي سیستماتیک که مفهوم و مفاد سازمان را مورد ملاحظه قرار می دهند را برقرار نموده و ریسکها ، فرصتها ، قوانین و الزامات سازمان را مد نظر قرار می دهد .
 • خطرات و ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را در ارتباط با فعالیتهاي سازمان شناسایی نماید ، براي حذف آنها کوشش نماید یا براي کاهش اثرات بالقوه کنترل هایی صورت دهد.
 • کنترل هاي عملیاتی را بمنظور مدیریت ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی و عمل به تعهدات قانونی و دیگر نیازمندي ها برقرار سازد.
 • میزان سطح آگاهی از ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را افزایش دهد.
 • عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را مورد ارزیابی قرار داده از طریق اتخاذ اقدامات مناسب به دنبال بهبود آن باشد.
 • اطمینان حاصل نماید که کارکنان در موضوعات سلامت و ایمنی شغلی نقش فعالی دارند.
 • از سویی دیگر این اقدامات اطمینان می دهند که اعتبار سازمان بعنوان مکان امن براي کارکردن ، بیشتر گردیده و می تواند مزایاي مستقیم بیشتري مانند موارد ذیل در برداشته باشد :
 • افزایش توان سازمان در پیروي از قوانین و مطابقت هاي قانونی.
 • کاهش هزینه هاي کلی حوادث.
 • کم کردن زمان ازکار افتادگی کارخانه و هزینه هاي مربوط به توقف عملیات.
 • کاهش هزینه حق العمل بیمه.
 • کاهش میزان غیبت و جابجایی کارگران.
 • بدست آوردن جایگاه و نشان بین المللی ( این موضوع ممکن است موجب تحت تاثیر قرار دادن
 • مشتریانی باشد که در فکر مسئولیتهاي اجتماعی خود هستند ).
استاندارد ایزو45001 به چه معناست ؟
استاندارد ایزو45001 به چه معناست ؟

کاربران هدف استاندارد 45001 شامل چه شرکتهایی می شوند ؟

ساده بگوئیم که جواب پرسش همه سازمان ها است .

مهم نیست که شرکت شما یک کسب و کار کوچک یا یک شرکت ادغام شده جهانی است و یا یک سازمان

غیرانتفاعی ، خیریه ، موسسه آکادمی و یا نهاد دولتی است.

همین که سازمان شما داراي کارکنانی است که بخاطر آن کار می کنند یا ممکن است

بواسطه فعالیتهاي سازمان دچار آسیب گردند ، براي شما کافی است

که بتوانید از یک رویکرد سیستماتیک براي مدیریت ایمنی و سلامت بهره مند شوید.

استاندارد 45001 به همان میزان که براي عملیات هاي با ریسک کم کاربرد دارد

در سازمان هاي بزرگ و پیچیده که داراي ریسک هاي زیادي هستند نیز قابل کاربرد است.

استاندارد 45001 در عین حال که کنترل ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را لازم می داند ،

همچنین یک رویکرد برمبناي ریسک را در خود سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی بوجود می آورد

بطوریکه این اطمینان را می دهد که چه چیزيموثر و مفید است

و چه چیزي بایستی بهبود یابد تا بتواند از عهده تغییرات سازمانی برآید.

رویکرد برمبناي۵ریسک که از آن صحبت شد همراستا با شیوه هایی است که سازمان براي مدیریت سایر ریسکهاي کسب وکار از آنها استفاده می نماید

و بنابراین یکپارچگی نیازمندي هاي استاندارد را با کلیه فرآیندهاي مدیریتالقاء می نماید.

ایزو 45001 چگونه با دیگر استانداردها مرتبط می گردد ؟

ایزو 45001 بالاترین سطح ساختاري را که در سایر استانداردهاي سیستم هاي مدیریتی ایزو بکار برده می شود

نظیر (ایزو 9001 ) کیفیت و( ایزو 14001 ) محیط زیست را دنبال می نماید.

در این استاندارد محتواي سایر استانداردهاي بین المللی ( نظیر 18001 OHSAS یا راهنماهاي مرتبط با ایمنی و سلامت شغلی سازمان بین المللی کار)

و نیز استانداردهاي ملی و معاهده ها و استاندارهاي بین المللی سازمان بین المللی کار ( S’ILO & ILSS) ، مورد توجه و ملاحظه قرار گرفته شده است.

زمانی که سازمانها استاندارد 45001 را مورد پذیرش قرار داده و اتخاذ می نمایند ،

به همراستا بودن الزامات آن با سایر استانداردها پی خواهند برد .

و این به سازمان ها اجازه می دهد که براحتی استاندارد سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی فعلی خود را به ایزو 45001 انتقال دهند.

همچنین به آنها اجازه می دهد که الزامات سایر استانداردهاي سیستم مدیریت ایزو را با کلیه فرآیندهاي مدیریتی سازمان یکپارچه و همراستا نماید.

زعفران والامقام دارای استاندارد iso 9001 و iso 14001 و iso 45001 هم هست که در مطالب قبل به آن پرداختیم.

می‌ توانید با مراجعه به لینک

و پرسیدن سوالتان یا تماس با شماره تلفن‌های درج شده در وبسایت،

از مشاوره رایگان افراد متخصص این حوزه بهره مند شوید

امیدواریم مطالب آموزنده بوده باشه برای شما دوستان عزیز گروه بازرگانی بانی فرآورده های وزرا 

علاوه بر فروش زعفران و خشکبار

در زمینه ادویه هم آماده همکاری با شما عزیزان هست

اگر انتقاد یا پیشنهادی هم دارید خوشحال میشیم که نظراتتون رو بدونیم

مرسی که تا اینجا همراهمون بودید

با آرزوی سلامتی برای شما

 گروه بازرگانی بانی فرآورده های وزرا 

عوامل تغییر قیمت زعفران

عوامل تغییر قیمت زعفران

عوامل تغییر قیمت زعفران

ایران در تولید زعفران در رتبه اول دنیا قرار دارد

و به تنهایی ۹۰درصد زعفران جهان را تولید می‌کند.

بخش زیادی از این محصول صادر می‌شود چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد

سرانه مصرف زعفران در کشور به سبب افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم بیش از ۵۰‌درصد در طول یک سال گذشته کاهش داشته است.

حالا نایب‌رئیس شورای ملی زعفران، در مورد آخرین وضعیت این بازار و قیمت این محصول صحبت کرده است.

غلامرضا میری از ثبات قیمت زعفران در طول دو ماه اخیر در بازار خبر داده و گفت:

«هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۴ میلیون تومان است.

البته با توجه به ‌قدرت خرید خانوار و کاهش میهمانی و دورهمی‌ها، تقاضا برای خرید زعفران در بازار کاهش چشمگیری داشته است.»

وی قیمت کنونی زعفران را تابع عواملی همچون خشکسالی، کم‌آبی، گران بودن کود، کارگر و آب بر بودن کشاورزی اعلام کرد و گفت:

«قیمت پایین زعفران انگیزه کشاورزان را برای کشت جدید یا به کارگیری برخی اقدامات برای افزایش تولید کاهش داده است؛

چراکه با وجود گرانی هزینه‌های تولید و ثبات نرخ از سال ۹۸ برخلاف دیگر کالاها، قیمت زعفران حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد باید رشد کند.»

این مقام مسوول حداقل قیمت هر مثقال زعفران را 50 و حداکثر 70 تا 80 هزار تومان اعلام کرد‌

و درباره وضعیت قاچاق پیاز زعفران نیز گفت: «قاچاق پیاز زعفران و خروج آن از مرزهای کشور تعطیلی ندارد

و امسال هم با خروج پیازها از زمین این موضوع تکرار می‌شود‌!»

نایب‌رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه عمده پیاز زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج شده است، گفت:

«اکثر پیازهایی که در کشورهای همسایه کشت شده به صورت قاچاق رفته است؛ چراکه تنها در مقطعی پیازهای تولیدی فروخته شدند، از این رو به کشاورزان توصیه می‌شود که از فروش پیاز زعفران اجتناب کنند

چراکه این موضوع در بلندمدت به ضرر کشاورزان و اقتصاد کشور است.»

میری ادامه داد: «با توجه به آنکه زعفران، محصولی استراتژیک به‌شمار می‌رود که انحصار آن متعلق به ایران است،

دستگاه‌های مسوول با اعمال نظارت بیشتر باید از این پدیده شوم جلوگیری کنند.»

وی با اشاره به اینکه صادرات زعفران درحال انجام است، افزود:

«به‌دلیل آنکه گمرک آماری ارائه نکرده است، آمار دقیقی از میزان صادرات در فروردین و اردیبهشت نداریم.

با توجه به تغییرات هیات دولت و انتخابات پیش رو و همچنین کاهش نرخ ارز، پیش‌بینی صادرات دشوار است

چراکه صادرکنندگان با نرخ بالاتری زعفران صادر کردند که به سبب ورود ارز به سامانه نیما، اکثر صادرکنندگان با ضرر مواجه هستند.»

ما در گروه بازرگانی بانی فرآورده های وزرا علاوه بر فروش، به صورت رایگان به هموطنانمان در زمینه خرید زعفران و ادویه مشاوره می‌دهیم.

می‌ توانید با مراجعه به لینک و پرسیدن سوالتان یا تماس با شماره تلفن‌های درج شده در وبسایت،

از مشاوره رایگان افراد متخصص این حوزه بهره مند شوید

امیدواریم مطالب آموزنده بوده باشه برای شما دوستان عزیز گروه بازرگانی بانی فرآورده های وزرا علاوه بر فروش زعفران و خشکبار در زمینه ادویه هم آماده همکاری با شما عزیزان هست

اگر انتقاد یا پیشنهادی هم دارید خوشحال میشیم که نظراتتون رو بدونیم مرسی که تا اینجا همراهمون بودید با آرزوی سلامتی برای شما

 گروه بازرگانی بانی فرآورده های وزرا 

عوامل تغییر قیمت زعفران

روش تشخیص زعفران اصل

تشخیص زعفران اصل

مسلما زمانی که ما هزینه می کنیم تا زعفران تهیه کرده و از تمامی خواص آن بهره مند شویم، ترجیح می دهیم تا این زعفران، درجه یک باشد.

با این حال، صنعت پردرآمد زعفران شرایط را به عرصه ای مناسب و سودآور برای متقلبین بدل کرده است.

امروزه با وجود انواع روش های مختلف برای فروش زعفران تقلبی، تشخیص زعفران درجه یک از انواع و اقسام تقلبی آن اهمیت بسزایی پیدا می کند.

فروش فله ای زعفران در بازار بدون نظارت دقیق و مستمر باعث شده

که متقلبین از هرآنچه کوچکترین شباهتی به زعفران دارد استفاده کنند تا آ ن را به اسم زعفران به خریداران بفروشند.

در بیشتر مواقع امکان تشخیص چنین تقلب هایی تنها از طریق بررسی چشمی و نگاه کردن به زعفران امکان پذیر نیست

و برای پی بردن به آن آزمایش هایی متفاوت وجود دارد.

قصد داریم تا تفاوت میان زعفران اصل و تقلبی و همچنین راه های تشخیص آن ها را از یکدیگر برایتان معرفی کنیم.

تشخیص زعفران اصل از تقلبی

زعفران اصل
زعفران اصل

از اصلی ترین خصوصیات زعفران اصل می توان به عطر شیرین و مزه تلخ آن اشاره کرد.

هرچه عطر زعفران شیرین و تندتر باشد محصول تازه تر است و کیفیت بالاتری نیز دارد.

در کنار عطر شیرین، طعم آن می بایست تلخ باشد.

با مزه کردن تنها یک رشته زعفران، می توانید از اصل بودن آن اطمینان حاصل کنید.

اگر احساس کردید زعفران طعم شیرین دارد به یقین زعفران تقلبی در برابرتان است،

اما اگر بلافاصله مزه تلخ را حس کردید می توانید از اصل بودن آن مطمئن شوید.

راه دیگری که برای شناخت زعفران وجود دارد، توجه به رنگ کلاله آن است، کلاله زعفران براق نیست و شکلی خمیده دارد.

گاهی برای تقلب در فروش زعفران، از پرز های رنگ شده ذرت استفاده می شود تا ظاهری شبیه به زعفران پیدا کنند،

اما برای شناخت زعفران اصل باید به رنگ و خمیدگی و یا صاف بودن کلاله دقت کرد.

تفاوت زعفران اصل و تقلبی

راه های فراوانی برای تشخیص زعفران تقلبی وجود دارد،

عده ای از متقلبین و سودجویان با استفاده از رنگ فرش و یا افزودن رنگ های شیمیایی ساقه های سفید زعفران را رنگ آمیزی

و به جای زعفران اصل می فروشند.

چنین روش های خطرناکی که برای رنگ زعفران تقلبی استفاده می شوند،

می توانند پیامد های جبران ناپذیری برای سلامت بدن ما داشته باشند.

از این رو هنگام تهیه زعفران باید به رنگ آن توجه کنید.

یکی از مهمترین خصوصیات زعفران تقلبی رنگ آن است.

برای تشخیص اینکه زعفرانی که تهیه کرده اید اصل است یا خیر

می توانید زعفران را در آب جوش بریزید و به مدت 5 دقیقه صبر کنید، اگر رنگ رشته های زعفران همچنان قرمز بود،

زعفران شما اصل و اگر رنگ آن سفید شد، زعفران تقلبی است.

یکی دیگر از خصوصیات زعفران تقلبی این است که اگر آن را با کمی جوش شیرین و آب مخلوط کنید، رنگ آن قرمز تیره خواهد شد،

در صورتی که زعفران اصل رنگی رو به زردی خواهد داشت.

بزرگترین اشتباه هنگام خرید زعفران

شاید بزرگترین اشتباه هنگام تهیه زعفران، خرید آن به صورت فله ای باشد.

عموما هنگام خرید باید به این نکته توجه کنید

که بسیاری از سودجویان با مخلوط کردن زعفران و مواد دیگر اقدام به فروش فله ای زعفران می کنند.

از جمله این روش ها، برای تقلب در فروش زعفران های فله ای، استفاده از گوشت گاو ریش ریش شده است

که پس از خشک شدن شکل و رنگی کاملا مشابه زعفران پیدا می کند.

برخی دیگر نیز با افزودن شکر و نمک تنها قصد دارند تا وزن آن را بالا ببرند.

بنابراین برای اطمینان از کیفیت و اصالت زعفرانی که تهیه می کنید بهتر است

زعفران های بسته بندی شده را از برند های با کیفیت تهیه کنید.

شرکت بانی فراوده های وزرا با دارا داشتن تمامی مجوزات بهداشتی آماده همکاری با شماست

زعفران سرگل والامقام با 3 بسته بندی :

 • 1 گرمی
 • نیم مثقالی
 • 1 مثقالی
زعفران اصل
زعفران اصل

زعفران سرگل والامقام

مسلما هنگام خرید زعفران، تمام خریداران می خواهند تا زعفرانی با کیفیت، اصل و پر از خواص مناسب برای بدن تهیه کنند.

این درحالیست که با انتخاب اشتباه نه تنها هزینه شان از بین می رود بلکه ممکن است این زعفران های تقلبی آسیب های جبران ناپذیری نیز به سلامتی شان وارد کنند.

از این رو ،زعفران سرگل والامقام در تلاش است تا

با استاندارد سازی تولید و استفاده از محصولی ارگانیک محصولی درجه یک، اصل و با کیفیت را به دست مشتریان برساند.

محصولات ما از انواع ادویه ها تا زعفران در بسته بندی های باکیفیت به دست مشتری می رسد برای دیدن محصولات به لینک مراجعه بفرمایید

گروه بازرگانی بانی فرآورده های وزرا