نوشته‌ها

شنا کزدن موش

اثر عصاره آبی زعفران و تمرین شنا در دیابت

 شيوع ديابت در سراسر دنيا روبه افزايش است.

به علت آثار نامساعد داروهاي صنعتي نيازي آشکار به روش هاي درماني کم عارضه از قبيل استفاده از گياهان دارويي و فعاليت هاي ورزشي وجود دارد.

هدف از تحقيق حاضر بررسي آثار تعاملي هيپوگلايسمي عصاره زعفران و تمرين شنا در موش هاي ديابتي شده با استروپتوزوتوسين بود.


مواد و روش ها:

در اين تحقيق تجربي از بين 50 سرموش صحرايي نر نژاد اسپراگودوالي ديابتي شده

با تزريق 60mg/kg استروپتوزوتوسين، 32 سرموش صحرايي داراي گلوکز ناشتاي بالاي 300mg/dL نمونه آماري انتخاب شدند.

بر اساس گلوکز ناشتا به طور تصادفي در چهار گروه هشت سري

(1) مصرف عصاره زعفران،

(2) تمرين شنا،

(3) مصرف عصاره زعفران همراه با تمرين شنا

و (4) کنترل قرارگرفتند.

موش هاي صحرايي گروه 1 و 3 به مدت چهار هفته روزانه25mg/kg عصاره زعفران را به صورت صفاقي دريافت کردند.

همچنين، موش هاي صحرايي گروه هاي 2 و 3 به مدت چهار هفته، پنج جلسه در هفته و هر جلسه 30 دقيقه شنا کردند.


يافته ها:

نتايج نشان داد چهار هفته تمرين شنا اثر معناداري بر کاهش گلوکز ناشتاي موش هاي صحرايي ديابتي دارد (0.04=p).

چهار هفته مصرف عصاره زعفران اثر معنا داري بر کاهش گلوکز ناشتا (0.02=p)، انسولين (0.001= p) و مقاومت به انسولين (0.001=p) در موش هاي صحرايي ديابتي دارد.

چهار هفته مصرف عصاره زعفران همراه با تمرين شنا اثر معناداري بر کاهش گلوکز ناشتا، انسولين و مقاومت به انسولين موش هاي صحرايي ديابتي دارد (0.001=p).

مصرف عصاره زعفران همراه با تمرين شنا، در مقايسه با تمرين شنا، اثر بيشتري بر کاهش گلوکز ناشتا، انسولين و مقاومت به انسولين موش هاي صحرايي ديابتي دارد (0.001=p).

همچنين، چهار هفته مصرف عصاره زعفران در مقايسه با تمرين شنا اثر بيشتري بر کاهش انسولين و مقاومت به انسولين موش هاي صحرايي ديابتي دارد (0.001=p).

اصاره آبی زعفران و تمرین شنا در  دیابت


نتيجه گيري:

با توجه به نتايج تحقيق حاضر نتيجه گيري مي شود

مصرف عصاره آبي زعفران به همراه تمرين شنا آثار تعاملي هيپوگلايسمي در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استروپتوزوتوسين دارد.

نویسندگان: 

 عاصي شيرازي ايمان, حسيني سيدعلي*, كيخسروي فريده

منابع:

مجلة علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،دوره 24 ،شماره 4 ،مهر و آبان 1396 ،ص 273-279

journal@medsab.ac.ir :رایانامه http://jsums.medsab.ac.ir

شاپای چاپی: 7487-1606