مقالات علمی ورزشی و علوم ورزشی (همچنین پزشکی ورزشی و یا فیزیولوژی ورزش) یک رشته ای است که به مطالعه چگونگی فعالیت سالم بدن انسان در طی ورزش و بررسی نحوه ارتقاء سطح سلامت بوسیله ورزش و فعالیت بدنی می پردازد.

علوم ورزشی به طور سنتی شامل موارد زیر است:

فیزیولوژی (فیزیولوژی ورزشی)،

روانشناسی (روانشناسی ورزشی)،

آناتومی،

بیومکانیک،

بیوشیمی و

زیست شناسی

از طریق مطالعه علوم و ورزش، محققان درک بیشتری نسبت به نحوه واکنش بدن انسان به ورزش، محیط های مختلف و بسیاری از محرک های دیگر ایجاد کرده اند.

برای اینکه ورزش های علمی را بهتر بشناسیم لازم است یک تعریف کلی و مختصر از مفهوم علم در ورزشهای علمی داشته باشیم.

علم از دیدگاه ورزشهای علمی،جوشش آگاهی وغلیان استعداد های ذاتی دربستر سیر انشایی و تحول جوهری انسان است،

که در نتیجۀ توجه دائم به معرفت بیکران نفس ومقام وحدت پدید می آید و ورزشکار را در قلۀ مطمئن ترین ومقدس ترین لحظات موجود قرار می دهدو مفهومی را ارائه می دهدکه کل پدیده های علمی را در برگرفته و پاسخ گوی همه نابسامانیهای ذهنی در همه عرصه های زندگی می باشد.

ورزشهای علمی در واقع تلفیق و ترکیبی از ورزشهای فیزیکی و متا فیزیکی است

که روح و جسم ورزشکار را بهم پیوند زده و شجره حیات او را در سرزمین حضور می کارد

و ثمره ذاتیش را به همه موجودات جهان هستی عرضه می دارد.

همانطور که ذکر گردید، مقالات علمی ورزشی و علوم ورزشی از دو بخش مهم فیزیکی و متا فیزیکی شکل می گیرد

و وابسته به هیچیک از ورزشهای موجود نمی باشد.

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria