مقالات علمی ورزشی و علوم ورزشی (همچنین پزشکی ورزشی و یا فیزیولوژی ورزش) یک رشته ای است که به مطالعه چگونگی فعالیت سالم بدن انسان در طی ورزش و بررسی نحوه ارتقاء سطح سلامت بوسیله ورزش و فعالیت بدنی می پردازد.

علوم ورزشی به طور سنتی شامل موارد زیر است:

فیزیولوژی (فیزیولوژی ورزشی)،

روانشناسی (روانشناسی ورزشی)،

آناتومی،

بیومکانیک،

بیوشیمی و

زیست شناسی

از طریق مطالعه علوم و ورزش، محققان درک بیشتری نسبت به نحوه واکنش بدن انسان به ورزش، محیط های مختلف و بسیاری از محرک های دیگر ایجاد کرده اند.

برای اینکه ورزش های علمی را بهتر بشناسیم لازم است یک تعریف کلی و مختصر از مفهوم علم در ورزشهای علمی داشته باشیم.

علم از دیدگاه ورزشهای علمی،جوشش آگاهی وغلیان استعداد های ذاتی دربستر سیر انشایی و تحول جوهری انسان است،

که در نتیجۀ توجه دائم به معرفت بیکران نفس ومقام وحدت پدید می آید و ورزشکار را در قلۀ مطمئن ترین ومقدس ترین لحظات موجود قرار می دهدو مفهومی را ارائه می دهدکه کل پدیده های علمی را در برگرفته و پاسخ گوی همه نابسامانیهای ذهنی در همه عرصه های زندگی می باشد.

ورزشهای علمی در واقع تلفیق و ترکیبی از ورزشهای فیزیکی و متا فیزیکی است

که روح و جسم ورزشکار را بهم پیوند زده و شجره حیات او را در سرزمین حضور می کارد

و ثمره ذاتیش را به همه موجودات جهان هستی عرضه می دارد.

همانطور که ذکر گردید، مقالات علمی ورزشی و علوم ورزشی از دو بخش مهم فیزیکی و متا فیزیکی شکل می گیرد

و وابسته به هیچیک از ورزشهای موجود نمی باشد.

استاندارد ایزو45001 به چه معناست ؟

استاندارد ایزو45001 به چه معناست ؟

استاندارد ایزو45001 به چه معناست ؟

استاندارد ایزو 9001 چیست؟
استاندارد ایزو45001 به چه معناست ؟

ایزو 45001 یک استاندارد بین المللی است که براي آنکه سازمان را قادر سازد که

بطور کنشگرایانه عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را با هدف پیشگیري از آسیب و بیماري بهبود بخشد ،

نیازمندي ها و الزاماتی را براي سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی مشخص می نماید

و براي آنکه این الزامات بکار گرفته شوند راهنمایی می نماید.

ایزو 45001 براي هر سازمانی صرف نظر از اندازه ، نوع و ماهیت آن کاربرد دارد.

تمامی الزامات و نیازمنديهاي آن با قصد پیوند و یکپارچگی با فرآیندهاي مدیریتی سازمان ، طراحی گردیده اند.

ایزو 45001 سازمان را قادر می سازد که از طریق سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی خود سایر جنبه هاي سلامت و ایمنی

را همچون خوشبختی و تندرستی را ( با فرآیندهاي مدیریتی سازمان ) یکپارچه سازد.

البته بایستی این نکته را در نظر داشت که در اینکه سازمان به این مسائل (خوشبختی و تندرستی) بپردازد
یا از آنها سرباززند ، بایستی الزام قانونی وجود داشته باشد.

ایزو 45001 شامل چه چیزي نمی شود ؟


ایزو 45001 معیار و سنجه هاي خاصی را براي عملکرد سلامت و ایمنی شغلی تعیین نمی کند

همچنین طراحی خاصی را براي سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی تجویز نمی نماید.

سیستم مدیریت سلامت وایمنی شغلی بایستی به گونه اي طراحی و تعیین گردد

که نیازهاي مربوط به سازمان خود را در پیشگیري ازآسیب و بیماري در بر داشته باشد ،

بنابراین یک کسب و کار کوچک با ریسک هاي کم ممکن استتنهابه انجام یک سیستم مرتبط ساده نیاز داشته باشد

درحالیکه یک سازمان بزرگ با سطوح بالایی از ریسک هاممکن است به سیستمی بسیار پیچیده تر نیاز داشته باشد.

هر کدام از انواع سیستمها به شرط آنکه نشان بدهند که براي سازمان سودمند و موثر هستند ،

قابلیت مطابقت با الزامات استاندارد ( ایزو 45001 )را دارا می باشند.


ایزو 45001 یک مستندي که قانونا لازم الاجرا باشد نیست ، بلکه یک ابزار مدیریتی است

که شرکتهاي کوچک و بزرگ سراسر دنیا براي آنکه ریسکهاي صدمه را حذف یا کمتر کنند .

بطور داوطلبانه از آن استفاده می نمایند.


توضیح :

تعدادي از معاهده هاي سازمان بین المللی کار ( ILO (و استانداردهاي بین المللی کار ( ILS (در ارتباط با سلامت وایمنی شغلی وجود دارد.

که با درجات مختلف از سوي کشورها در سرتاسر جهان مورد پذیرش و اتخاذ قرار می گیرند.

ایزو 45001 بطور گسترده اي با قوانین استانداردهاي بین المللی کار همراستا است.


مزایاي استفاده از ایزو 45001 چیست ؟


سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی که برپایه ایزو 45001 بنا گذاشته شده است ،

سازمان را قادر می سازد که از طریق موارد ذیل عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را بهبود بخشد :

 • خط مشی و اهداف سلامت و ایمنی شغلی خود ( منظور از خود سازمان است ) را ایجاد و اجرا نماید.
 • فرآیندهاي سیستماتیک که مفهوم و مفاد سازمان را مورد ملاحظه قرار می دهند را برقرار نموده و ریسکها ، فرصتها ، قوانین و الزامات سازمان را مد نظر قرار می دهد .
 • خطرات و ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را در ارتباط با فعالیتهاي سازمان شناسایی نماید ، براي حذف آنها کوشش نماید یا براي کاهش اثرات بالقوه کنترل هایی صورت دهد.
 • کنترل هاي عملیاتی را بمنظور مدیریت ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی و عمل به تعهدات قانونی و دیگر نیازمندي ها برقرار سازد.
 • میزان سطح آگاهی از ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را افزایش دهد.
 • عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را مورد ارزیابی قرار داده از طریق اتخاذ اقدامات مناسب به دنبال بهبود آن باشد.
 • اطمینان حاصل نماید که کارکنان در موضوعات سلامت و ایمنی شغلی نقش فعالی دارند.
 • از سویی دیگر این اقدامات اطمینان می دهند که اعتبار سازمان بعنوان مکان امن براي کارکردن ، بیشتر گردیده و می تواند مزایاي مستقیم بیشتري مانند موارد ذیل در برداشته باشد :
 • افزایش توان سازمان در پیروي از قوانین و مطابقت هاي قانونی.
 • کاهش هزینه هاي کلی حوادث.
 • کم کردن زمان ازکار افتادگی کارخانه و هزینه هاي مربوط به توقف عملیات.
 • کاهش هزینه حق العمل بیمه.
 • کاهش میزان غیبت و جابجایی کارگران.
 • بدست آوردن جایگاه و نشان بین المللی ( این موضوع ممکن است موجب تحت تاثیر قرار دادن
 • مشتریانی باشد که در فکر مسئولیتهاي اجتماعی خود هستند ).
استاندارد ایزو45001 به چه معناست ؟
استاندارد ایزو45001 به چه معناست ؟

کاربران هدف استاندارد 45001 شامل چه شرکتهایی می شوند ؟

ساده بگوئیم که جواب پرسش همه سازمان ها است .

مهم نیست که شرکت شما یک کسب و کار کوچک یا یک شرکت ادغام شده جهانی است و یا یک سازمان

غیرانتفاعی ، خیریه ، موسسه آکادمی و یا نهاد دولتی است.

همین که سازمان شما داراي کارکنانی است که بخاطر آن کار می کنند یا ممکن است

بواسطه فعالیتهاي سازمان دچار آسیب گردند ، براي شما کافی است

که بتوانید از یک رویکرد سیستماتیک براي مدیریت ایمنی و سلامت بهره مند شوید.

استاندارد 45001 به همان میزان که براي عملیات هاي با ریسک کم کاربرد دارد

در سازمان هاي بزرگ و پیچیده که داراي ریسک هاي زیادي هستند نیز قابل کاربرد است.

استاندارد 45001 در عین حال که کنترل ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را لازم می داند ،

همچنین یک رویکرد برمبناي ریسک را در خود سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی بوجود می آورد

بطوریکه این اطمینان را می دهد که چه چیزيموثر و مفید است

و چه چیزي بایستی بهبود یابد تا بتواند از عهده تغییرات سازمانی برآید.

رویکرد برمبناي۵ریسک که از آن صحبت شد همراستا با شیوه هایی است که سازمان براي مدیریت سایر ریسکهاي کسب وکار از آنها استفاده می نماید

و بنابراین یکپارچگی نیازمندي هاي استاندارد را با کلیه فرآیندهاي مدیریتالقاء می نماید.

ایزو 45001 چگونه با دیگر استانداردها مرتبط می گردد ؟

ایزو 45001 بالاترین سطح ساختاري را که در سایر استانداردهاي سیستم هاي مدیریتی ایزو بکار برده می شود

نظیر (ایزو 9001 ) کیفیت و( ایزو 14001 ) محیط زیست را دنبال می نماید.

در این استاندارد محتواي سایر استانداردهاي بین المللی ( نظیر 18001 OHSAS یا راهنماهاي مرتبط با ایمنی و سلامت شغلی سازمان بین المللی کار)

و نیز استانداردهاي ملی و معاهده ها و استاندارهاي بین المللی سازمان بین المللی کار ( S’ILO & ILSS) ، مورد توجه و ملاحظه قرار گرفته شده است.

زمانی که سازمانها استاندارد 45001 را مورد پذیرش قرار داده و اتخاذ می نمایند ،

به همراستا بودن الزامات آن با سایر استانداردها پی خواهند برد .

و این به سازمان ها اجازه می دهد که براحتی استاندارد سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی فعلی خود را به ایزو 45001 انتقال دهند.

همچنین به آنها اجازه می دهد که الزامات سایر استانداردهاي سیستم مدیریت ایزو را با کلیه فرآیندهاي مدیریتی سازمان یکپارچه و همراستا نماید.

زعفران والامقام دارای استاندارد iso 9001 و iso 14001 و iso 45001 هم هست که در مطالب قبل به آن پرداختیم.

می‌ توانید با مراجعه به لینک

و پرسیدن سوالتان یا تماس با شماره تلفن‌های درج شده در وبسایت،

از مشاوره رایگان افراد متخصص این حوزه بهره مند شوید

امیدواریم مطالب آموزنده بوده باشه برای شما دوستان عزیز گروه بازرگانی بانی فرآورده های وزرا 

علاوه بر فروش زعفران و خشکبار

در زمینه ادویه هم آماده همکاری با شما عزیزان هست

اگر انتقاد یا پیشنهادی هم دارید خوشحال میشیم که نظراتتون رو بدونیم

مرسی که تا اینجا همراهمون بودید

با آرزوی سلامتی برای شما

 گروه بازرگانی بانی فرآورده های وزرا 

استاندارد ایزو 9001 چیست؟

استاندارد ایزو 9001 چیست؟

استاندارد ایزو 9001 چیست؟

استاندارد ایزو 9001 چیست؟

تعریف استاندارد ایزو 9001 چیست؟


از این پس تصمیم داریم چند روز یکبار مطلبی و توضیحی در خصوص یکی از استانداردهای بین المللی ایزو ارائه کنیم.

برای شروع به سراغ استاندارد محبوب ایزو 9001 می رویم.

استاندارد ایزو 9001 چیست؟

استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند

بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند.

همانطور که می دانید، معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت می دانند

و در ایزو 9001 قرار است این اقدام ها با رویکرد کیفیت انجام شود.

از مواردی که در ایزو 9001 بسیار حائز اهمیت است، تفکر سیستمی و رویکرد فرآیند است.

این استاندارد سازمان را در قالب یک سیستم می بیند و با نگاه فرآیندگرا به سازمان سعی می کند،

ارتباط مطلوبی را بین واحدهای سازمان ها ایجاد کند

تا علاوه بر بهبود ارتباطات سازمان و کیفیت این ارتباطات، بتوان محصول و خدمات بهتری را نیز به مشتری ارائه کرد.

همچنین استاندارد ایزو 9001 با ایجاد الزاماتی در مستندسازی سازمان، سعی در ایجاد نظم می کند.

لازم است سازمان ها فرآیندها و اقداماتی که بر رضایت مشتری و تولید محصول باکیفیت تاثیر می گذارد را مکتوب کند

و برای آن روش های مشخصی را بنویسد تا سازمان بتواند محصولی با کیفیت یکسان تولید کند.

– در سال 2015 پس از صحبت های مختلف در خصوص تغییرات استاندارد،

بالاخره استاندارد مجددا ویرایش خورد و در آن تغییرات عمده ای ایجاد شد،

بندهای استاندارد به 10 بند تغییر کرد، نگرش و تفکر مدیریت ریسک، مدیریت دانش، برنامه ریزی استراتژیک

و تحلیل محیط های سازمانی و موارد دیگر به استاندارد اضافه شد

و البته مفاهیمی چون نماینده مدیریت، نظامنامه کیفیت، اقدامات پیشگیرانه و مواردی دیگر از این استاندارد حذف شدند.

استاندارد ایزو 9001 چیست؟
استاندارد ایزو 9001 چیست؟

زعفران والامقام دارای استاندارد iso 9001 و iso 14001 و iso 45001 هم هست که در مطالب بعدی به آن میپردازیم.

می‌ توانید با مراجعه به لینک

و پرسیدن سوالتان یا تماس با شماره تلفن‌های درج شده در وبسایت،

از مشاوره رایگان افراد متخصص این حوزه بهره مند شوید

امیدواریم مطالب آموزنده بوده باشه برای شما دوستان عزیز گروه بازرگانی بانی فرآورده های وزرا 

علاوه بر فروش زعفران و خشکبار

در زمینه ادویه هم آماده همکاری با شما عزیزان هست

اگر انتقاد یا پیشنهادی هم دارید خوشحال میشیم که نظراتتون رو بدونیم

مرسی که تا اینجا همراهمون بودید

با آرزوی سلامتی برای شما

 گروه بازرگانی بانی فرآورده های وزرا 

زعفران پوشال چیست

آیا سقط جنین با زعفران ممکن است؟

آیا سقط جنین با زعفران ممکن است؟

زعفران یکی از روش‌های متداولی است که از گذشته تا به امروز در ایران رواج داشته است. مصرف زعفران غلیظ در 3 ماه اول بارداری سبب افزایش پروستاگلاندین در خون می‌شود و احتمال سقط جنین را افزایش می‌دهد. ولی به آن میزانی که برای پخت و پز و در غذا استفاده می‌شود نه تنها باعث سقط نمی‌شود بلکه برای مادر و جنین مفید نیز هست.

آیا سقط جنین با زعفران ممکن است
آیا سقط جنین با زعفران ممکن است

می‌توان از زعفران در دوران بارداری استفاده کرد؟

همانطور که گفته شد میزانی که در غذا یا برای پخت و پز استفاده می‌شود نه تنها هیچ مشکلی به وجود نمی‌آورد بلکه مفید نیز هست.

حتی توصیه می‌شود مقدار بسیار کمی از زعفران را بعد از هفته بیستم بارداری هنگام صبح با شیر گرم میل فرمایید تا زایمان راحت‌تری داشته باشید. فقط در مصرف مقدار زعفران دقت کنید تا دچار زایمان زودرس نشوید. در سه ماه دوم بارداری مصرف زعفران در یک ماه باید زیر 10 گرم باشد. 

چه مقدار از زعفران سبب سقط جنین می‌شود؟

مصرف بیش از 2 گرم در روز مضر است. در صورتی که برای سقط جنین باید به میزان بیش از 1 گرم زعفران مرغوب و سرگل را در مقداری آب جوش حل کنید و 3 الی 4 مرتبه در روز و هر نوبت یک قاشق مصرف نمایید. این کار را باید به مدت 2 تا 3 روز تکرار کنید و سپس علائم سقط جنین را مشاهده خواهید کرد. ممکن است شما خونریزی داشته باشید ولی جنین سقط نشده باشد و فقط پریود شده باشید، تفاوت پریود با سقط جنین تنها با سونوگرافی مشخص می‌شود، پس باید به پزشک مراجعه کنید.

نکته مهم اینکه مصرف 5 گرم در روز می‌تواند باعث مسمومیت شدید و آسیب به بدن مادر شود.

سقط جنین با زعفران چگونه اتفاق می‌افتد؟

مصرف زعفران پروستاگلادین در خون را افزایش می‌دهد. از طرفی حرارت بدن مادر را افزایش می‌دهد و سبب انقباضات رحم نیز می‌شود. گیاهان قاعده آوری مانند زعفران سبب می‌شوند که احتمال سقط جنین افزایش یابد.

طبق تحقیقات انجام شده مصرف زعفران در سه ماه اول بارداری به مقدار بیش از 10 گرم در ماه نیز سبب تاثیراتی بر روی رشد جنین می‌شود.

علائم سقط جنین با زعفران

علائم سقط جنین با گیاهان دارویی مانند زعفران همانند علائم سقط جنین با قرص می‌باشد. خونریزی، درد و گرفتگی عضلات، از بین رفتن احساس بارداری، تب کردن، ضعف و حالت تهوع، تغییر حالات روحی و …. را تجربه خواهید کرد. به طور کلی درد و خونریزی شدیدتر از پریودی خواهید داشت. در صورت داشتن علائم سقط به پزشک مراجعه کنید تا اقدامات لازم توسط پزشک انجام گیرد. زیرا اگر Rh خون شما منفی باشد نیاز است 2 تا 3 روز بعد از خونریزی تزریق آمپول روگام انجام گیرد، مگر اینکه پدر فرزندتان هم Rh منفی داشته باشد.

خواص مفید زعفران در دوران بارداری

آیا سقط جنین با زعفران ممکن است
آیا سقط جنین با زعفران ممکن است

افراط و تفریط در هر چیزی مضر است. استفاده به مقدار مناسب از زعفران خواصی نیز به همراه دارد به طوری که از گذشته توصیه می‌شده که زنان باردار زعفران مصرف کنند. مصرف مقدار کمی از آن در بارداری باعث می‌شود تا جنین زیباتر و پوستی لطیف‌تر داشته باشد.

زعفران یک منبع عالی از کامپرلو است که خواص ضد سرطان، ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی دارد.

همچنین در کنترل فشار خون بالا در بارداری و خواب راحت موثر است. مصرف مقدار کم آن برای پخت و پز توصیه می‌شود.

عوارض جانبی استفاده بیش از حد

استفاده بیش از حد از هر چیزی می‌تواند اثرات نامطلوبی داشته باشد. همانطور که در بالا بیان شد نباید بیش از 5 گرم استفاده شود. در صورتی که حتی فراتر از 5 گرم مصرف شود سبب به وجود آمدن علائم زیر می‌شود:

 • خستگی
 • تهوع
 • اسهال
 • گرفتگی
 • دیدن خون در مدفوع

حتی برخی افراد مصرف روزانه 12 گرم از آن را برای سقط توصیه می‌کنند، که این می‌تواند برای مادر خطرناک باشد. در صورت داشتن علائم و مسمومیت با زعفران به پزشک مراجعه کنید. زیرا می‎‌تواند برای شما خطرات و حتی مرگ در پی داشته باشد.

بعد از مصرف زعفران چه مدت زمان می‌برد تا سقط انجام شود؟

مصرف مقدار زیاد زعفران، در سه ماه اول بارداری و براساس هفته بارداری و شرایط مادر تقریبا 2 تا 3 روز زمان می‌برد تا سقط انجام شود. این نوع سقط بر روی همه جواب نداده و ممکن است آسیب‌ها و اثرات جانبی بر روی جنین به جای گذارد و یا سبب مسمومیت مادر شود.

مراقب‌های بعد از آن

مراقبت از خود برای سلامتی جسمی و روحی بعد از سقط بسیار مهم است و درمان را جدی بگیرید. به پزشک مراجعه کنید تا با انجام سونوگرافی از سقط کامل جنین اطمینان حاصل فرمایید. در غیر اینصورت مشکلاتی جدی حاصل می‌شود. همچنین تغذیه را در نظر داشته باشید تا هر چه سریعتر حال جسمی شما بهبود یابد.

در نهایت

گروه بازرگانی بانی فرآورده های وزرا

تاثیر کوتاه و بلند مدت مکمل زعفران بر ظرفیت ضد اکسایشی دوندگان تمرین کرده نیمه استقامتی

تاثیر کوتاه و بلند مدت مکمل زعفران بر ظرفیت ضد اکسایشی دوندگان تمرین کرده نیمه استقامتی

مکمل زعفران تاثیر زیادی برافزایش ظرفیت ضداکسایشی ورزشکاران و همچنین سلامتی افرادعادی دارد و خطر ابتلا به سرطان راکاهش می‌دهد.

مکمل زعفران تاثیر زیادی برافزایش ظرفیت ضداکسایشی ورزشکاران وهمچنین سلامتی افراد عادی دارد وخطر ابتلا به سرطان را کاهش می‌دهد.

بر اساس تحقیقاتی که در ورزشکاران دونده کرده، متوجه شدیم که مکمل زعفران مقدار فشار اکسایشی بدن این افراد را کاهش می‌دهد و با خاصیت آنتی اکسیدانی خود عملکرد آنها را در فعالیت‌های کوتاه و بلند مدت بهبود می‌بخشد

و نقش مهمی در سلامتی این ورزشکاران که حجم و شدت تمرین بالایی دارند، ایفا می‌کند.

فعالیت‌هایی که افراد انجام می‌دهند حتی اگر به مقدار کم هم باشد، مصرف اکسیژن را بالا می‌برد و با توجه به حجم و شدت این فعالیت‌ها ، سوخت و ساز و متابولیسم بدن افزایش می یابد.

این فعالیت‌ها یکسری گونه‌های اکسیژنی واکنشی تولید می‌کنند که «رادیکال آزاد» نام دارند.

رادیکال‌های آزاد در واقع مولکول‌هایی هستند که انرژی فوق‌العاده‌ای دارند

و اگر این انرژی کنترل نشود، به غشای سلولی آسیب می‌رسانند و باعث تخریب آن می‌شوند.

همچنین این رادیکال‌ها عامل بسیاری از سرطان‌ها در افراد عادی و ورزشکاران هستند

که با بالا رفتن شدت تمرین و افزایش اکسیژن مصرفی درصد مخرب بودن‌شان زیادتر می‌شود.

تاثیر زعفران بر کنترل رادیکال‌های آزاد :

موادی مثل زعفران، گوجه فرنگی و ویتامین C که رنگدانه‌های موجود در آنها از ویژگی‌های مختص این مواد است،

به عنوان یک واکنشگر غیر آنزیمی عمل می‌کنند و نقش آنتی اکسیدانی دارند.

این مواد با خاصیت آنتی اکسیدانی خود اثر رادیکال‌های آزاد را در بدن کم می‌کنند و مقدار فشار اکسایشی را کاهش داده و از سلول‌های بدن محافظت می‌کنند.

این مواد با الکترون‌هایی که به رادیکال‌ آزاد می‌دهند باعث کنترل اثر مخرب آنها شده و از بروز بسیاری از توده‌های سرطانی در افراد جلوگیری می‌کنند.

نقش رادیکال‌های آزاد در بروز انواع سرطان،:

توصیه می‌شود ورزشکارانی که حجم و شدت تمرین بالایی دارند، به خصوص دوومیدانی کاران تمرین کرده نیمه استقامتی و همچنین افراد عادی که فعالیت کمی دارند و کسانی که سنین میانسالی تا سالخوردگی را می‌گذرانند از زعفران و مواد غیر آنزیمی دیگر که اثر اکسایشی را کم کرده و مقاومت بدن را در برابر مصرف بالای اکسیژن افزایش می‌دهند، استفاده کنند.

تحقیقاتی که انجام شد در یک دوره گسترده صورت گرفت و عملکرد ورزشکاران هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت سنجیده شد و تاثیر مکمل زعفران بر ظرفیت ضد اکسایشی ورزشکاران دوومیدانی مثبت بود.

منابع:

مقاله مینا اکبری، «تاثیر کوتاه و بلند مدت مکمل زعفران بر ظرفیت ضد اکسایشی دوندگان تمرین کرده نیمه استقامتی»

https://www.isna.ir/news/91082817657/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF

۴ ادویه که سرعت ریکاوری شما را افزایش می‌دهند

بسیاری از نتایج و دستآوردهای ورزشی بعد از تمرین رخ می‌دهند زمانی که بدن در حال ریکاوری و هماهنگی با فشار مکانیکی است که روی بافت عضله وارد شده یا فشار متابولیسمی که سیستم قلبی و عروقی‌تان را تحت تأثیر قرار داده است.

بدون ریکاوری لازم، بدن شما نمی‌تواند به نتایج مطلوب برسد. در ادامه ۴ ادویه که سرعت ریکاوری شما را افزایش می دهند را معرفی می‌کنیم:

زرد چوبه

دارچین

فلفل

زنجبیل 

۴ ادویه که سرعت ریکاوری شما را افزایش می دهند - تغذیه ورزشی و رژیم غذایی

زرد چوبه

یکی از خواص مهم زردچوبه، خاصیت ضد التهابی است. این ادویه کمک می‌کند تا التهاب و درد عضلانی بعد از تمرین کاهش پیدا کند.
طی تحقیقاتی که انجام شد و نتیجه آن در مجله انجمن بین المللی تغذیه ورزشی به چاپ رسید،

از دوچرخه سواران که در دوره های تمرین سنگین برای مسابقات قرار داشتند و زرد چوبه در برنامه عذایی آنها قرار داشت،

به دسته دیگر فصل تمرینات سنگین را راحت تر سپری کردند و کمتر دچار التهاب عضلات و درد های عضلانی بعد از تمرین شدند. 

۴ ادویه که سرعت ریکاوری شما را افزایش می دهند - تغذیه ورزشی و رژیم غذایی

دارچین

دارچین تأثیر بسیار زیادی در کنترل گلوکز دارد و موجب تولید پلیمر متیل هیدروکسی کلسیمون(MHCP) که شبیه‌ساز هورمون انسولین است می‌شود.

هنگامی که دارچین می‌خورید، چندین واکنش آنزیمی ایجاد می‌شود که در نهایت منجر به هضم طولانی مدت و ورود کندتر گلوکز به خون می‌شود.


نشان داده شده است که مصرف ۳-۶ گرم دارچین تأثیر مثبتی بر سطح قند خون پس از وعده غذایی دارد،

همچنین باعث تاخیر در احساس گرسنگی می‌شود. 

۴ ادویه که سرعت ریکاوری شما را افزایش می دهند - تغذیه ورزشی و رژیم غذایی

فلفل

این ادویه به شما در چربی سوزی کمک خواهد کرد، ماده مؤثر موجود در فلفل کپسایسین (Capsaicin) است.

نشان داده شده است كه كپسایسین از طریق افزایش فعالیت سمپاتیک (سیستم عصبی) باعث افزایش متابولیسم بدن و اکسیداسیون چربی می‌شود.
مقدار کپسایسین در نوع‌های مختلف فلفل متفاوت است، تخمین زده می‌شود که یک قاشق غذاخوری ممکن است بین ۰٫۸-۴۸۰ میلی گرم کپسایسین داشته باشد. بیشتر مطالعاتی که بر روی تأثیر کپسایسین صورت گرفته است براساس یک قاشق چای خوری یا کمتر انجام شده است.

مطالعاتی که در کتابخانه عمومی علوم (PLOS) منتشر شده است، حاکی از تغییرات مطلوب در میزان اکسیداسیون چربی و تعادل کالری در افرادی بود که فقط ۲٫۵۶ میلی گرم کپسایسین در هر وعده غذایی طی یک روز دریافت می‌کردند.
پس این موضوع نشان می‌دهد مکمل‌هایی که دارای کپسایسین باشند در چربی سوزی به کمک بیشتری خواهند کرد. 

۴ ادویه که سرعت ریکاوری شما را افزایش می دهند - تغذیه ورزشی و رژیم غذایی

زنجبیل

زنجبیل یک ادویه تند است که طعم مشخص، فوری و قابل تشخیص دارد. این ریشه چندین دهه است که در طب مورد استفاده می‌گیرد. یكی از فواید آن، اثر ضد التهابی است.
طی تحقیقی که انجام گرفت، فرادی که روزانه ۲ گرم زنجبیل به انها داده شد بود،

بعد از اتمام تمرینات ورزشی زمان کمتری دچار دردهای بعد از تمرین بودند.


اگر شما به تازگی تمرینات خود را شروع کرده‌اید و بعد از تمرین دچار دردهای شدید عضلانی شده‌اید، حتما زنجبیل را به برنامه غذایی خود استفاده کنید. 

زنجبیل
شنا کزدن موش

اثر عصاره آبی زعفران و تمرین شنا در دیابت

 شيوع ديابت در سراسر دنيا روبه افزايش است.

به علت آثار نامساعد داروهاي صنعتي نيازي آشکار به روش هاي درماني کم عارضه از قبيل استفاده از گياهان دارويي و فعاليت هاي ورزشي وجود دارد.

هدف از تحقيق حاضر بررسي آثار تعاملي هيپوگلايسمي عصاره زعفران و تمرين شنا در موش هاي ديابتي شده با استروپتوزوتوسين بود.


مواد و روش ها:

در اين تحقيق تجربي از بين 50 سرموش صحرايي نر نژاد اسپراگودوالي ديابتي شده

با تزريق 60mg/kg استروپتوزوتوسين، 32 سرموش صحرايي داراي گلوکز ناشتاي بالاي 300mg/dL نمونه آماري انتخاب شدند.

بر اساس گلوکز ناشتا به طور تصادفي در چهار گروه هشت سري

(1) مصرف عصاره زعفران،

(2) تمرين شنا،

(3) مصرف عصاره زعفران همراه با تمرين شنا

و (4) کنترل قرارگرفتند.

موش هاي صحرايي گروه 1 و 3 به مدت چهار هفته روزانه25mg/kg عصاره زعفران را به صورت صفاقي دريافت کردند.

همچنين، موش هاي صحرايي گروه هاي 2 و 3 به مدت چهار هفته، پنج جلسه در هفته و هر جلسه 30 دقيقه شنا کردند.


يافته ها:

نتايج نشان داد چهار هفته تمرين شنا اثر معناداري بر کاهش گلوکز ناشتاي موش هاي صحرايي ديابتي دارد (0.04=p).

چهار هفته مصرف عصاره زعفران اثر معنا داري بر کاهش گلوکز ناشتا (0.02=p)، انسولين (0.001= p) و مقاومت به انسولين (0.001=p) در موش هاي صحرايي ديابتي دارد.

چهار هفته مصرف عصاره زعفران همراه با تمرين شنا اثر معناداري بر کاهش گلوکز ناشتا، انسولين و مقاومت به انسولين موش هاي صحرايي ديابتي دارد (0.001=p).

مصرف عصاره زعفران همراه با تمرين شنا، در مقايسه با تمرين شنا، اثر بيشتري بر کاهش گلوکز ناشتا، انسولين و مقاومت به انسولين موش هاي صحرايي ديابتي دارد (0.001=p).

همچنين، چهار هفته مصرف عصاره زعفران در مقايسه با تمرين شنا اثر بيشتري بر کاهش انسولين و مقاومت به انسولين موش هاي صحرايي ديابتي دارد (0.001=p).

اصاره آبی زعفران و تمرین شنا در دیابت


نتيجه گيري:

با توجه به نتايج تحقيق حاضر نتيجه گيري مي شود

مصرف عصاره آبي زعفران به همراه تمرين شنا آثار تعاملي هيپوگلايسمي در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استروپتوزوتوسين دارد.

نویسندگان: 

 عاصي شيرازي ايمان, حسيني سيدعلي*, كيخسروي فريده

منابع:

مجلة علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،دوره 24 ،شماره 4 ،مهر و آبان 1396 ،ص 273-279

journal@medsab.ac.ir :رایانامه http://jsums.medsab.ac.ir

شاپای چاپی: 7487-1606

ادویه

ادویه در بدنسازی

اگر عقیده تان در مورد مصرف غذای مناسب خوردن چند غذای سالم اما یکسان برای
بارها و بارهاست، راه اشتباهی را انتخاب کرده اید. یک برنامه غذایی خسته کننده هر بدنسازی را از رسیدن به اهدافش دور می کند.
بنابراین مهارت های محدودتان را در داشتن یک برنامه غذایی سالم کنار بگذارید و به ادویه ها و خواص فوق العاده شان در تهیه غذا توجه کنید.
ادویه ها و چاشنی ها یک شیوه مناسب هستند تا که به این شکل بدن تان را با منافع بی شمار شان مهیا کنید. بهتر از همه این که آنها
فاقد کالری هستند.

ادویه زدن به مواد غذایی، عطر و طعم طبیعی به آنها می بخشد، که باعث کاهش مقدار چربی و نمکی می شود که شما نیاز دارید برای خوشمزه و دلچسب کردن غذا به آن بزنید.

پس عادت کنید به خوراکی ها و میان وعده هایی که قبلا درست می کردید ادویه اضافه کنید.

بالا بردن سرعت سوخت و ساز بدن، مبارزه با گرسنگی و افزایش طعم و مزه غذا، فقط چند مورد از معجزات ادویه هاست، این فواید در فصول سرد سال بیشتر هم می شود.

ما به شما می گوییم که چرا باید در این فصل غذاهایتان را پر از ادویه کنید.

بدنسازی

برخی ادویه ها تاثیرات مفیدی بر لاغری و چربی سوزی ما میگذارند.

پیشنهاد می کنیم از آن ها در وعده های غذایی تان استفاده کنید.

از جمله آن ها می توانیم به جینسینگ،فلفل هندی، دارچین،فلفل سیاه،قاصدک،خردل و زردچوبه،هل و زیره اشاره کنیم.

اگر تمایل به افزایش سوخت و از بدنتان با استفاده از ادویه دارید بهتر است از آن ها در وعده های غذایی تان استفاده کنید تاثیرات مطلوبی دریافت کنید.

متخصص تغذیه، دکتر مرلین گلنویل می گوید که چگونه ادویه ها می توانند به رژیم های غذایی کمک کنند.

کارشناسان می گویند که ادویه های مورد استفاده در غذاهای هندی  می توانند به افزایش سرعت سوخت و ساز و سرکوب اشتها کمک کنند و حتی مانع ظهور دوباره سلول های چربی بعد از کاهش وزن شوند.

خوشمزه های بی کالری

ادویه


در این مقاله می خواهیم یک درس هم بدهیم. اگر عقیده تان در مورد مصرف غذای مناسب خوردن چند غذای سالم اما یکسان برای بارها و بارهاست، راه اشتباهی را انتخاب کرده اید.

یک برنامه غذایی خسته کننده هر بدنسازی را از رسیدن به اهدافش دور می کند.

بنابراین مهارت های محدودتان را در داشتن یک برنامه غذایی سالم کنار بگذارید و به ادویه ها و خواص فوق العاده شان در تهیه غذا توجه کنید.


ادویه ها و چاشنی ها یک شیوه مناسب هستند تا که به این شکل بدن تان را با منافع بی شمار شان مهیا کنید.

بهتر از همه این که آنها فاقد کالری هستند. بنابراین می توانید به راحتی استفاده از آنها را تجربه کنید.

۱ –فلفل قرمز

این ادویه اجزای فعالی دارد. این اجزاء می توانند به عنوان یک افزاینده متابولیسم عمل کنند. فلفل قرمز به افزایش کارآیی سایر مواد ترموژنیک نیز می شود.

علاوه بر موارد فوق، تند این ادویه می تواند به عنوان یک فرونشاننده موثر اشتها عمل کند.
این ادویه سودمند در کنار سایر مزایای خود می تواند به حمایت از سلامت سیستم قلب و عروق بپردازد. همچنین دشمن سلول های سرطانی موجود در پروستات است.


۲ –پودر سیر

دلایل زیادی وجود دارد که نشان می دهد مصرف سیر بسیار سودمند است.

برای شروع، سیر دارای خواص قدرتمند ضد باکتریایی، ضد قارچ و ضد ویروس است.سیر می تواند منجر به کاهش تورم و التهاب بافت ها و فشار خون شود. خوردن سیرمیزان افزایش به منجر) سولفید هیدروژن می شود، یک آنتی اکسیدان قدرتمند که همچنین منجر به افزایش جریان خون در بدن است.

سولفید هیدروژن در بسیاری از غذاها پیدا نمی شود، بنابراین با گنجاندن سیر در برنامه غذایی تان از ابتلاء به بسیاری از بیماری ها نظیر سرطان و ناراحتی های قلبی به دور می مانید.

پودر سیر یک آنتی اکسیدان قدرتمند است و بیشتر خواص سلامتی زای سیر مربوط به آلیسین موجود در آن می باشد.

۳ -دارچین

این ادویه یک ضد باکتری طبیعی و محافظ مواد غذایی است. به این معنی که می تواند به مسدود کردن رشد باکتری و آلوده سازی غذا کمک کند.

این ادویه سودمند منجر به کاهش کلسترول و تنظیم قند خون می شود. منجر به افزایش عملکردهای شناختی و کاهش سلول های سرطانی در انواع سرطان خون می شود.
اکثر بدنسازان می دانند که دارچین یک مکمل عالی به جهت مصرف در کنار جو دوسر، کیک های پروتئینی و قهوه است.

مطمئن باشید هرگز از مصرف آن پشیمان نمی شوید.

۴ -جعفری

اکثر افراد طعم این گیاه پرفایده را دوست دارند. اما تنها مزه مهم نیست.

محققین دریافته اند که این گیاه پرخاصیت دارای عوامل بالقوه سلامتی زای برجسته ای در برگ های خود است.

این سبزی یک ضد التهاب قدرتمند و یک محافظ غذای طبیعی است که به ویژه می تواند در برابر سالمونلا گارد بگیرد.

همچنین ماده غذایی موثری به جهت مبارزه با آلودگی های مجاری ادراری و گوارشی است.

در بلند مدت به کاهش سطح کلسترول کمک می کند.همچنین می تواند منجر به کاهش تهوع، ریزش عرق و دردها و انقباضات عضلانی شود.

۵ –زنجبیل

منافع سلامتی زای اکثر ادویه ها در بلند مدت نشان داده می شوند.
در مورد زنجبیل باید گفت اگر مستعد بیماری های حرکتی هستید، قرص های زنجبیل را به شما توصیه می کنیم. چای زنجبیل یا اصل آن نیز بسیار موثر است. زنجبیل یک ماده موثر به جهت رفع تهوع و بیرون روی است. به همین جهت اغلب به افرادی توصیه می شود که از ناراحتی های گوارشی رنج می برند. زنجبیل
منجر به فرونشانی هورمون هایی می شود که منجر به ایجاد درد و ناراحتی در بدن هستند. بنابراین زنجبیل می تواند در کاهش دردهای عضلانی و همچنین سردرد بسیار موثر باشد.
می توانید مانند سیب زمینی شیرین آن را پخته یا به صورت تفت داده شده در کنار جوجه، ماهی و استیک مصرف کنید.

به هر حال این گیاه یک ماده غذایی بسیار سودمند با اجزاء سلامتی بخش است.

۶ –زردچوبه

زردچوبه یک جزء معمول در بسیاری از ادویه هاست. در تهیه بسیاری از غذاها کاربرد دارد.بسیار سودمند است و دارای خواص غذایی بی شماری است. این ادویه کلاسیک آسیایی منافع بسیاری را به شما هدیه می کند: جزء فعالی دارد که دارای خاصیت ضدالتهابی است. این ادویه با ارزش توانایی برطرف سازی یا کاهش نشانه های آلزایمر را داراست. همچنین به کاهش دردهای عضلانی ناراحتی های کلیوی کمک می کند و دشمن درجه یک سلول های سرطانی است.

این چاشنی پرخاصیت به صورت فزاینده ای منجر به کاهش ترکیبات سرطان زایی می شود که در اثر گریل یا کباب کردن غذا تولید می شوند.

همچنین دشمن قسم خورده coli.E است که یک منبع خطرناک در مسمومیت های غذایی محسوب می شود.