به وسیله آشنایی با مسایل فرهنگی تاریخی گذشته می توان حال را بهتر شناخت و آینده را نیکوتر ساخت. سرزمین کهن ایران که از هزاران سال پیش نهال فرهنگی و  تاریخی تمدن را در خود بارور ساخته است سهم بسزایی در رشد و تحول انسان داشته است.

ملتی که تاریخ خود را نشناسد لاجرم محکوم به تکرار آن است.

بسیاری از گذشتگان این سرزمین هرکدام سعی در ساختن بنای فرهنگ و تمدن آن داشته اند

و اگر ضعف و خطایی از آنها سرزده است باید مورد عبرت ما واقع شود

تا از تکرار چنین اشتباهاتی جلوگیری کنیم.

در واقع به وسیله آشنایی با تاریخ گذشته می توان حال را بهتر شناخت و آینده را نیکوتر ساخت.

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria