استاندارد ایزو45001 به چه معناست ؟

استاندارد ایزو45001 به چه معناست ؟

استاندارد ایزو45001 به چه معناست ؟

استاندارد ایزو 9001 چیست؟
استاندارد ایزو45001 به چه معناست ؟

ایزو 45001 یک استاندارد بین المللی است که براي آنکه سازمان را قادر سازد که

بطور کنشگرایانه عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را با هدف پیشگیري از آسیب و بیماري بهبود بخشد ،

نیازمندي ها و الزاماتی را براي سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی مشخص می نماید

و براي آنکه این الزامات بکار گرفته شوند راهنمایی می نماید.

ایزو 45001 براي هر سازمانی صرف نظر از اندازه ، نوع و ماهیت آن کاربرد دارد.

تمامی الزامات و نیازمنديهاي آن با قصد پیوند و یکپارچگی با فرآیندهاي مدیریتی سازمان ، طراحی گردیده اند.

ایزو 45001 سازمان را قادر می سازد که از طریق سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی خود سایر جنبه هاي سلامت و ایمنی

را همچون خوشبختی و تندرستی را ( با فرآیندهاي مدیریتی سازمان ) یکپارچه سازد.

البته بایستی این نکته را در نظر داشت که در اینکه سازمان به این مسائل (خوشبختی و تندرستی) بپردازد
یا از آنها سرباززند ، بایستی الزام قانونی وجود داشته باشد.

ایزو 45001 شامل چه چیزي نمی شود ؟


ایزو 45001 معیار و سنجه هاي خاصی را براي عملکرد سلامت و ایمنی شغلی تعیین نمی کند

همچنین طراحی خاصی را براي سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی تجویز نمی نماید.

سیستم مدیریت سلامت وایمنی شغلی بایستی به گونه اي طراحی و تعیین گردد

که نیازهاي مربوط به سازمان خود را در پیشگیري ازآسیب و بیماري در بر داشته باشد ،

بنابراین یک کسب و کار کوچک با ریسک هاي کم ممکن استتنهابه انجام یک سیستم مرتبط ساده نیاز داشته باشد

درحالیکه یک سازمان بزرگ با سطوح بالایی از ریسک هاممکن است به سیستمی بسیار پیچیده تر نیاز داشته باشد.

هر کدام از انواع سیستمها به شرط آنکه نشان بدهند که براي سازمان سودمند و موثر هستند ،

قابلیت مطابقت با الزامات استاندارد ( ایزو 45001 )را دارا می باشند.


ایزو 45001 یک مستندي که قانونا لازم الاجرا باشد نیست ، بلکه یک ابزار مدیریتی است

که شرکتهاي کوچک و بزرگ سراسر دنیا براي آنکه ریسکهاي صدمه را حذف یا کمتر کنند .

بطور داوطلبانه از آن استفاده می نمایند.


توضیح :

تعدادي از معاهده هاي سازمان بین المللی کار ( ILO (و استانداردهاي بین المللی کار ( ILS (در ارتباط با سلامت وایمنی شغلی وجود دارد.

که با درجات مختلف از سوي کشورها در سرتاسر جهان مورد پذیرش و اتخاذ قرار می گیرند.

ایزو 45001 بطور گسترده اي با قوانین استانداردهاي بین المللی کار همراستا است.


مزایاي استفاده از ایزو 45001 چیست ؟


سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی که برپایه ایزو 45001 بنا گذاشته شده است ،

سازمان را قادر می سازد که از طریق موارد ذیل عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را بهبود بخشد :

 • خط مشی و اهداف سلامت و ایمنی شغلی خود ( منظور از خود سازمان است ) را ایجاد و اجرا نماید.
 • فرآیندهاي سیستماتیک که مفهوم و مفاد سازمان را مورد ملاحظه قرار می دهند را برقرار نموده و ریسکها ، فرصتها ، قوانین و الزامات سازمان را مد نظر قرار می دهد .
 • خطرات و ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را در ارتباط با فعالیتهاي سازمان شناسایی نماید ، براي حذف آنها کوشش نماید یا براي کاهش اثرات بالقوه کنترل هایی صورت دهد.
 • کنترل هاي عملیاتی را بمنظور مدیریت ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی و عمل به تعهدات قانونی و دیگر نیازمندي ها برقرار سازد.
 • میزان سطح آگاهی از ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را افزایش دهد.
 • عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را مورد ارزیابی قرار داده از طریق اتخاذ اقدامات مناسب به دنبال بهبود آن باشد.
 • اطمینان حاصل نماید که کارکنان در موضوعات سلامت و ایمنی شغلی نقش فعالی دارند.
 • از سویی دیگر این اقدامات اطمینان می دهند که اعتبار سازمان بعنوان مکان امن براي کارکردن ، بیشتر گردیده و می تواند مزایاي مستقیم بیشتري مانند موارد ذیل در برداشته باشد :
 • افزایش توان سازمان در پیروي از قوانین و مطابقت هاي قانونی.
 • کاهش هزینه هاي کلی حوادث.
 • کم کردن زمان ازکار افتادگی کارخانه و هزینه هاي مربوط به توقف عملیات.
 • کاهش هزینه حق العمل بیمه.
 • کاهش میزان غیبت و جابجایی کارگران.
 • بدست آوردن جایگاه و نشان بین المللی ( این موضوع ممکن است موجب تحت تاثیر قرار دادن
 • مشتریانی باشد که در فکر مسئولیتهاي اجتماعی خود هستند ).
استاندارد ایزو45001 به چه معناست ؟
استاندارد ایزو45001 به چه معناست ؟

کاربران هدف استاندارد 45001 شامل چه شرکتهایی می شوند ؟

ساده بگوئیم که جواب پرسش همه سازمان ها است .

مهم نیست که شرکت شما یک کسب و کار کوچک یا یک شرکت ادغام شده جهانی است و یا یک سازمان

غیرانتفاعی ، خیریه ، موسسه آکادمی و یا نهاد دولتی است.

همین که سازمان شما داراي کارکنانی است که بخاطر آن کار می کنند یا ممکن است

بواسطه فعالیتهاي سازمان دچار آسیب گردند ، براي شما کافی است

که بتوانید از یک رویکرد سیستماتیک براي مدیریت ایمنی و سلامت بهره مند شوید.

استاندارد 45001 به همان میزان که براي عملیات هاي با ریسک کم کاربرد دارد

در سازمان هاي بزرگ و پیچیده که داراي ریسک هاي زیادي هستند نیز قابل کاربرد است.

استاندارد 45001 در عین حال که کنترل ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را لازم می داند ،

همچنین یک رویکرد برمبناي ریسک را در خود سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی بوجود می آورد

بطوریکه این اطمینان را می دهد که چه چیزيموثر و مفید است

و چه چیزي بایستی بهبود یابد تا بتواند از عهده تغییرات سازمانی برآید.

رویکرد برمبناي۵ریسک که از آن صحبت شد همراستا با شیوه هایی است که سازمان براي مدیریت سایر ریسکهاي کسب وکار از آنها استفاده می نماید

و بنابراین یکپارچگی نیازمندي هاي استاندارد را با کلیه فرآیندهاي مدیریتالقاء می نماید.

ایزو 45001 چگونه با دیگر استانداردها مرتبط می گردد ؟

ایزو 45001 بالاترین سطح ساختاري را که در سایر استانداردهاي سیستم هاي مدیریتی ایزو بکار برده می شود

نظیر (ایزو 9001 ) کیفیت و( ایزو 14001 ) محیط زیست را دنبال می نماید.

در این استاندارد محتواي سایر استانداردهاي بین المللی ( نظیر 18001 OHSAS یا راهنماهاي مرتبط با ایمنی و سلامت شغلی سازمان بین المللی کار)

و نیز استانداردهاي ملی و معاهده ها و استاندارهاي بین المللی سازمان بین المللی کار ( S’ILO & ILSS) ، مورد توجه و ملاحظه قرار گرفته شده است.

زمانی که سازمانها استاندارد 45001 را مورد پذیرش قرار داده و اتخاذ می نمایند ،

به همراستا بودن الزامات آن با سایر استانداردها پی خواهند برد .

و این به سازمان ها اجازه می دهد که براحتی استاندارد سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی فعلی خود را به ایزو 45001 انتقال دهند.

همچنین به آنها اجازه می دهد که الزامات سایر استانداردهاي سیستم مدیریت ایزو را با کلیه فرآیندهاي مدیریتی سازمان یکپارچه و همراستا نماید.

زعفران والامقام دارای استاندارد iso 9001 و iso 14001 و iso 45001 هم هست که در مطالب قبل به آن پرداختیم.

می‌ توانید با مراجعه به لینک

و پرسیدن سوالتان یا تماس با شماره تلفن‌های درج شده در وبسایت،

از مشاوره رایگان افراد متخصص این حوزه بهره مند شوید

امیدواریم مطالب آموزنده بوده باشه برای شما دوستان عزیز گروه بازرگانی بانی فرآورده های وزرا 

علاوه بر فروش زعفران و خشکبار

در زمینه ادویه هم آماده همکاری با شما عزیزان هست

اگر انتقاد یا پیشنهادی هم دارید خوشحال میشیم که نظراتتون رو بدونیم

مرسی که تا اینجا همراهمون بودید

با آرزوی سلامتی برای شما

 گروه بازرگانی بانی فرآورده های وزرا 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *